Bygga Uterum Själv Eller Köpa Färdigt? - Snickare24

Bygga Uterum Själv Eller Köpa Färdigt - Snickare24

Uteplatser och uterum

Om du ska bygga ett tak till din uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Bygga ett tak över en befintlig uteplats

Att bygga ett tak över en uteplats kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Det finns dock vissa undantag från bygglovsplikten för både tillbyggnader och nybyggnader. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för att bygga ett tak över sin uteplats.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga ett skärmtak över en uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Det finns även undantag från bygglovsplikt om taket är en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt tak över din uteplats kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om taket inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder här under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.

Glasa in en befintlig uteplats med tak

Inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kan kräva bygglov om det räknas som en fasadändring. Detta behöver bedömas från fall till fall. Det har ingen betydelse om uteplatsen är i direkt anslutning till huset eller om det är fristående, till exempel ett lusthus. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just din inglasning kräver bygglov eller inte.

Om ditt hus är placerat utanför detaljplan krävs dock aldrig bygglov för inglasning av en uteplats under befintligt tak.

Kom ihåg att även om det som byggs inte kräver bygglov ska ändå vissa krav uppfyllas, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Bygga ett nytt inglasat uterum

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående.

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum.

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga. Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om skyddad uteplats under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av en snickare.

Bygger ett uterum på en helg - timelapse

Wikipedia information om Uterum

Uterum Ett uterum är ett utrymme oftast i form av en enklare byggnad med minst en inglasad vägg. Ett uterum kan byggas som en tillbyggnad på ett befintligt hus, eller som en helt fristående byggnad. Ett vinterbonat uterum, vinterträdgård, kan användas året runt. Enklare konstruktioner av uterum är altantak, markis eller pergola som bara skyddar mot sol och regn. Ett uterum ger känslan vara utomhus samtidigt som ge skydd mot regn och vind. Alternativ till uterum, är paviljonger, lusthus och växthus.

Synonymer till uterum

  • berså, pergola, uteplats, blomstergång, innergård, atrium, veranda, patio, altan