Bygga Friggebod - Från grund till tak - Regler - Snickare24

Friggebod Luoman

Friggebod Luoman

Detta gäller för friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Allmän väg

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Byggnadsnämnden

Kontakta gärna byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på det sätt som du har tänkt dig.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när det är dags att bygga friggebod.

Bygg en friggebod på en dag

Wikipedia information om Friggebod

Friggebod Med friggebod menas i Sverige en fristående komplementbyggnad vars byggnadsarea först fick uppgå till högst 10,0 kvadratmeter men som 1 januari 2008 höjdes till 15,0 m² med högst 3,0 meter till taknocken och att antalet bodar inte längre är begränsat till två som tidigare. Arean avser den sammanlagda arean för alla bodar och uthus utan bygglov på en fastighet byggda efter 1979 då lagen om friggebod infördes. Friggeboden kräver inte bygglov om den uppförs på tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus, men får inte uppföras närmare än 4,5 meter från grannens tomtgräns utan dennes medgivande. Dock får kommunen upphäva lovfriheten för friggebodar genom detaljplan i ett område med värdefull miljö. Inom strandskyddsområde krävs dessutom dispens och inom 4,5 meter från gräns mot gata och allmän plats kan friggeboden inte uppföras utan bygglov. Friggeboden måste också uppfylla lagens grundläggande krav på byggnader, till exempel att den skall ha en form och färg som är estetiskt tilltalande, inte får medföra fara för trafiksäkerheten eller annan fara och att den inte får medföra betydande olägenheter för grannar i omgivningen. I friggeboden får man installera el men oftast krävs en bygganmälan till kommunen för installation av vatten och avlopp. Både friggebod och attefallshus får byggas med källare enligt Boverkets regelverk.

Synonymer till friggebod

  • uthus, frigga, litet hus, skjul, icke-bygglovspliktig byggnad